TEİAŞ Korona Ölçüm Cihazı için İhale Açtı

TEİAŞ Korona Ölçüm Cihazı için İhale Açtı

Dergi: 1460       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 07/11/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


TEİAŞ Korona Ölçüm Cihazı için İhale Açtı


Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, "21 Adet Korona Ölçüm Cihazı Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 06 Kasım 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 27 Kasım 2019 günü saat 14.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, 100 TL karşılığında TEİAŞ Genel Müdürlüğünden (Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat: 15, Oda No: 89 Çankaya 06520/ Ankara - Tel: 0312 203 85 00) temin edilebilir.

(NA) - KİK No: 2019/559252

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

21 ADET KORONA ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) MERKEZ

İhale Kayıt Numarası : 2019/559252
İşin Adı : 21 Adet Korona Ölçüm Cihazı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No: 2 Kat:15 06520 - Balgat - Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122038500 - 3122038288
c) Elektronik posta adresi : abdullah.sarisaray@teias.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.teias.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 Adet Korona Ölçüm Cihazı Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : TEİAŞ Gölbaşı Transit Ambarı- Gölbaşı/ ANKARA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imzalandığı gün işe başlanmış sayılacaktır. Korona Ölçüm Cihazları için 31.12.2019 tarihinde gün içerisinde telim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat: 15, Oda No: 89 Çankaya 06520 / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.11.2019 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart formlara uygun teklif mektubu ve ekleri

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ na yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ'ın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.3.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.4.1. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ilgili Teknik şartnamelere uygun olarak verilecektir.

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) İstekli alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

 

İstekli, doğrudan Üretici firmanın yetkili satıcısı ise, Üretici firmanın Yetkili Satıcısı olduğunu gösteren Yetkili Satıcılık Belgesini verecektir. Yabancı dilde düzenlenmiş Yetkili Satıcılık Belgeleri İdari Şartnamenin 7.7.4  ve 7.7.5 maddesine uygun şekilde İdareye sunacaktır. İstekli, Türkiye Yetkili Satıcısı ise yukarıdaki belgeye ek olarak ayrıca Yetkili Satıcılık Belgesi, bu belgeyi imzalayan kişinin imzasını doğrulayan imza sirküleri ve bu kişinin imza atmaya yetkisini gösteren imza beyannamesi veya vekaletname sunulacaktır.

 4.4.2. İmal edilecek malların Teknik Şartnamede belirtilen standartlara uygun olduğuna dair belgeler.

4.4.3. Teknik Şartnamede belirtilmesi halinde, ihale konusu malların imalatında ve testlerinde kullanılacak olan standartların orijinal kopyaları ya da fotokopileri.

4.4.4. Teknik Şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen diğer belge ve dokümanlar.

4.4.5. Teklif edilen malların önemli performans ve teknik özelliklerini gösteren belgeler.

4.4.6. Teknik şartnamede istenmesi durumunda, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, ürün veya imalat belgeleri.

4.5. İstekli ihale konusu malın imalatçısı olacak veya kendisinin imal etmediği veya herhangi bir şekilde üretmediği malları sağlayacak olması halinde, imalatçı veya üretici firma tarafından bu malları Teşekkülün ülkesinde sağlamaya resmen yetkili olduğunu kanıtlayıcı belgeleri teklifi ile birlikte verecektir. Yetki Belgesi ve imza beyannameleri noter tasdikli olacaktır. Bu durumda; teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin ihale konusu malları imal eden veya üreten firma tarafından karşılanması; ayrıca, bu Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin İstekli ve malları imal eden veya üreten firma tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.6. Eğer İstekli Türkiye’de faaliyet göstermiyorsa, İsteklinin halen veya ihaleyi kazandığında, Yüklenicinin sözleşme koşulları ve/veya Teknik Şartnamelerde öngörülen bakım, tamir, yedek parça temini gibi hizmetleri yürütebilecek yeterlikte bir temsilci tarafından Türkiye’de temsil edileceğini Teşekküle kanıtlayacak belgeler teklif ile birlikte verilecektir.

4.7. Teknik şartnamelerinde belirtilmesi halinde, ihale konusu malların tip deney raporlarının kopyaları.

4.8. Teknik şartnamede istenen belgeler ve test raporları ile İstekli tarafından eklenecek teklifi destekleyen diğer doküman ve belgeler.

 

5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgelerini sunması zorunludur. Teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15,  Oda No: 32 Çankaya 06520 / ANKARA adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve Yüz Türk Lirası (100,00 TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro, Cari Hesap IBAN NO TR880001500158007281639948 numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9.Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2. Kat: 15,  Oda No: 53/B Çankaya 06520 / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 27/03/2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

13. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

14.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin 04.03.2011 tarih, 27864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEİAŞ’ın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

 TEİAŞ Korona Ölçüm Cihazı için İhale Açtı


kordsa

Topkapı

chryso
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass
pfifner

solarex

irenec

waterloss

heatchina