TEİAŞ Mobil Trafo Merkezi (Tek Üniteli) ve Yedek Malzemeleri için İhale Açtı

TEİAŞ Mobil Trafo Merkezi (Tek Üniteli) ve Yedek Malzemeleri için İhale Açtı

Dergi: 1470       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 14/01/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


TEİAŞ Mobil Trafo Merkezi (Tek Üniteli) ve Yedek Malzemeleri için İhale Açtı


Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, "2 Adet 154/33,6 kV, 35/50 MVA Mobil Trafo Merkezi (Tek Üniteli) ve Yedek Malzemeleri Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 14 Ocak 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 12 Şubat 2020 günü saat 14.00 olarak ilan edildi. İhale dokümanı, TEİAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Kat:15 Oda No :53/B Çankaya-Ankara/Türkiye - Tel. 0 312 203 85 05) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
(NA) - KİK No: 2020/5161

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

MOBİL TRAFO MERKEZİ (TEK ÜNİTELİ) VE YEDEK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ)

2 Adet 154/33,6 kV, 35/50 MVA Mobil Trafo Merkezi (Tek Üniteli) ve Yedek Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/5161
1-İdarenin
a) Adresi : Nasuh Akar Mah .Türk Ocağı Cad. No:2 06520 Balgat ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122038505 - 3122038288
c) Elektronik Posta Adresi : abdullah.sarisaray@teias.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 Adet 154/33,6 kV, 35/50 MVA Mobil Trafo Merkezi (Tek Üniteli) ve Yedek Malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TEİAŞ Özel Yükler ve Mobil Merkezler İşletme Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA
c) Teslim tarihi : 2 adet 154/33.6 kV 35/50 MVA Mobil Trafo Merkezi (Bir üniteli) ve Yedek Malzemlerinin teslim süresi 270 Gün


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) İhale Komisyonu Odası Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 A Blok, Giriş Katı, Çankaya-Ankara/TÜRKİYE
b) Tarihi ve saati : 12.02.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Mal satışları ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, mal satışları ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :

İstekliler tarafından teklifleri ile birlikte, ihale konusu iş veya benzer iş olarak kabul edilebilecek özelliklerde yıllık en az 2 (iki) adet Mobil Trafo Merkezi veya Güç Transformatörü üretebildiğine dair Kapasite Raporu sunacaklardır.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

MTM’nin Türkiye’de (çekiciler ve treylerler için Ankara’da) arıza, servis, bakım ve onarım hizmeti temsilciliği bulunacak ve garanti süresi içerisinde meydana gelen teçhizat arızalarında Yüklenici, İdarenin bildirim tarihinden itibaren en geç 48 saat süre içerisinde her türlü masraf kendisine ait olmak üzere müdahale edecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler tarafından; ihale dokümanında yer alan Garantili Özellikler Listeleri doldurulup imzalanacak ve teklif ile birlikte İdareye sunulacaktır. Bu bilgiler Test Raporları, Resim, Katalog v.b. dokümanlarla belgelendirilecektir. Bu listelerde verilen bilgiler bağlayıcı olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Çekici vasıtasıyla hareket eden bir treylerinin üzerinde; üç fazlı, anma gerilimi en az 132 kV olan gaz izoleli sistem (klasik veya hibrit tip) ile en az 20 MVA anma gücünde güç transformatörü bulunduran, aynı treyler üzerinde veya ikinci bir treyler üzerinde orta gerilim hücrelerine sahip (Metal Clad veya Gaz İzoleli) Mobil Trafo Merkezleri veya YG sargısı en az 154 kV (veya üzerinde) ve gücü en az 50 MVA  (veya üzerinde) Güç Transformatörleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Kat:15 Oda No :53/B Çankaya-Ankara/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


TEİAŞ Mobil Trafo Merkezi (Tek Üniteli) ve Yedek Malzemeleri için İhale Açtı


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass

Rail
pfifner

solarex

waterloss

heatchina

çin solar