TTK Enerji İzleme ve Kontrol Sistemi için İhale Açtı

TTK Enerji İzleme ve Kontrol Sistemi için İhale Açtı

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • MAKİNE - MALZEME

Dergi: 1470       Kategori: MAKİNE - MALZEME       Yayınlanma Tarihi: 14/01/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


TTK Enerji İzleme ve Kontrol Sistemi için İhale Açtı


Türkiye Taş Kömürü (TTK) Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan, "Enerji İzleme ve Kontrol Sistemi Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 14 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 28 Ocak 2020 günü saat 15.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, 50 TL karşılığında TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından (Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak - Tel: 0372 252 40 00) temin edilebilir.

(EE) - R.G. No: 2020/11882

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

 

ENERJİ İZLEME ve KONTROL SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı : ENERJİ İZLEME ve KONTROL SİSTEMİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g
maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası : 2020 / 11882
Dosya no : 2022452
1-İDARENİN :
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi :
2- İHALE KONUSU MALIN :
a) Niteliği, türü ve miktarı : Enerji izleme ve kontrol sistemi : 1 adet
b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yüksek
Gerilim İşletme Müdürlüğü İş Sahası ZONGULDAK
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.
3) İHALENİN
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 28/01/2020 Salı günü saat : 15:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b)- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde,mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d)- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat,
f)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler en geç 28/01/2020 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.TTK Enerji İzleme ve Kontrol Sistemi için İhale Açtı


chryso

Topkapı

ketmak


maden

road2tunnel

transcity
pfifner

waterloss

solarex