Yenişehir Belediyesi Otobüs ve Kamyonet için İhale Açtı

Yenişehir Belediyesi Otobüs ve Kamyonet için İhale Açtı

Dergi: 1470       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 13/01/2020       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Yenişehir Belediyesi Otobüs ve Kamyonet için İhale Açtı


Yenişehir (Mersin) Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Taşıt Alımı [5 adet Otobüs (asgari 27+1 oturma kapasiteli) ve 2 adet Çift Kabin Açık Kasalı Kamyonet]" ihalesi ile ilgili ilan 13 Ocak 2020 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 10 Şubat 2020 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, Yenişehir Belediyesinden (Hürriyet Mahallesi 1702 Sokak No: 41 Belediye Ek Hizmet Binası 33120 Yenişehir/Mersin -  Tel: 0324 327 99 77) görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

(NA) - KİK No: 2020/5419

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

YENİŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt Alımı [5 adet Otobüs (asgari 27+1 oturma kapasiteli) ve 2 adet Çift Kabin Açık Kasalı Kamyonet ] alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/5419
1-İdarenin
a) Adresi : HÜRRİYET MAHALLESİ 1702 SOK. NO:41 YENİŞEHİR BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI 33120 YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243279977 - 3243277032
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@yenisehir-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
5 adet Otobüs (Asgari 27+1 Oturma Kapasiteli) ve 2 adet Çift Kabin Kamyonet (Saç Kasalı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici firma söz konusu taşıtları; ''Hürriyet Mahallesi 1702 Sokak No:41 Yenişehir/MERSİN'' adresinde bulunan Yenişehir Belediyesi Ek Hizmet Binası saha alanında teslimat işlemlerini gerçekleştirmek üzere hazır şekilde bulunduracaktır.
c) Teslim tarihi : Taşıtlar, İhale Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesi ile 1 takvim günü içerisinde işe başlamasından itibaren en geç 20 (yirmi) takvim günü içerisinde idarenin teslimat adresinde kabule hazır olarak bulundurulacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Limonluk Mah. Vali Hüseyin AKSOY Cad. No:3 Yenişehir/MERSİN adresinde bulunan Yenişehir Bld. Hizmet Binası 204 Nolu Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 10.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1) Aday veya İstekli adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi

2) Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu

3) Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

4) Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi

5) Aday veya İstekli imalatçı değilse, aday veya istekli adına düzenlenmiş yetkili satıcı belgesi

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici firma, İdarenin teknik şartnamesi çerçevesinde teklifinde sunduğu satışını/teslimatını yapacağı taşıtlara ait ürün kataloğunu veya teknik, donanımsal, marka/model bilgisini içeren doküman evrakını kaşe ve imzalı olarak sunucaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin Otobüs (Asgari 27+1 Oturma Kapasiteli), Çift Kabin Kamyonet (Saç Kasalı) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Limonluk Mah. Vali Hüseyin AKSOY Cad. No:3 Yenişehir/MERSİN adresinde bulunan Yenişehir Bld. Hizmet Binası 204 Nolu Toplantı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 Yenişehir Belediyesi Otobüs ve Kamyonet için İhale Açtı


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity

biomass

Rail
pfifner

solarex

waterloss

heatchina

çin solar