Yeşilyurt Belediyesi Otomatik Sulama Sistemi Malzemesi için Yeniden İhale İlanında Bulundu

Yeşilyurt Belediyesi Otomatik Sulama Sistemi Malzemesi için Yeniden İhale İlanında Bulundu

Dergi: 1452       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 10/09/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Yeşilyurt Belediyesi Otomatik Sulama Sistemi Malzemesi için Yeniden İhale İlanında Bulundu


Yeşilyurt (Malatya) Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "88 kalem Çeşitli Otomatik Sulama Sistemi Malzeme Alımı" ihalesi ile ilgili ilan 10 Eylül 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yeniden yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 02 Ekim 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı, Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden (Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:127 44920 Yeşilyurt/Malatya - Tel: 0422 377 77 86) görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Daha önce de ihale, nitelik ve miktarda değişiklik yapılacağı için iptal edilmişti.

Önceki Haber: Yatırımlar 1448 (EE) - KİK No: 2019/409979

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
YEŞİLYURT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ MALZEME ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/409979
1-İdarenin
a) Adresi : KARAKAVAK MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI NO:127 44920 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4223777786 - 4222383353
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@yesilyurt.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
88 KALEM MALZEME İLE MUHTELİF OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ MALZEME ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARINA İDARENİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (Bir) takvim günü içinde işe başlanacaktır. 60 (altmış) gün içerisinde idarenin isteği doğrultusunda peyder pey park bahçeler müdürlüğü depolarına teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KARAKAVAK MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI NO:127 MAŞTİ KARŞISI C.BLOK YEŞİLYURT/MALATYA
b) Tarihi ve saati : 02.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YEŞİLYURT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 Yeşilyurt Belediyesi Otomatik Sulama Sistemi Malzemesi için Yeniden İhale İlanında Bulundu


kordsa

ketmak
nükleer

maden

rail
pfifner

solarex

ısaf

ıccı