ZONÇEB Zonguldak Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ENH Yapımı için İhale Açtı

ZONÇEB Zonguldak Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ENH Yapımı için İhale Açtı

Dergi: 1440       Kategori: * YAPIM       Yayınlanma Tarihi: 12/06/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


ZONÇEB Zonguldak Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ENH Yapımı için İhale Açtı


Zonguldak İli Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre-Alt Yapı Temel Hizmetler Birliği (ZONÇEB) tarafından gerçekleştirilecek olan, “Zonguldak Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Enerji Nakil Hattı, Beton Köşk ve Çeşitli Elektrik İşleri Yaptırılması” ihalesi ile ilgili ilan 12 Haziran 2019 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 27 Haziran 2019 günü saat 10.00 olarak ilan edildi.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte EKAP üzerinden gönderilecek.

Tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günü, işin süresi 60 takvim günü olarak belirlendi.

(EE) - KİK No: 2019/263596

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

ELEKTRİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ZONGULDAK İLİ ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERİ ÇEVRE-ALT YAPI TEMEL HİZMETLER BİRLİĞİ

Zonguldak Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Enerji Nakil Hattı, Beton Köşk ve Muhtelif Elektrik İşleri Yaptırılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN
:
2019/263596
1-İdarenin
a) Adı
:
ZONGULDAK İLİ ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERİ ÇEVRE-ALT YAPI TEMEL HİZMETLER BİRLİĞİ
b) Adresi
:
Mithatpasa Mah. Ankara Cad. Bostan Sok. 12 Katli Is Merkezi Kat:3 67040 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası
:
3722010352 - 3722010353
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinina) Adı
:
Zonguldak Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi Enerji Nakil Hattı, Beton Köşk ve Muhtelif Elektrik İşleri Yaptırılması
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
Zonguldak Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi 1 Adet Enerji Nakil Hattı, 1 Adet 1600kVA Beton Köşk Trafo ve Muhtelif Elektrik İşleri Yaptırılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Zonguldak İli, Merkez İlçe, Sofular Köyü Tombaklar Mevkiindeki Birliğimize tahsisli olan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahası.
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
27.06.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Mithatpaşa Mah. Bostan Sok. 12 Katlı İş Merkezi Kat:3 Merkez/ZONGULDAK

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde D/II veya D/III grubunda yer alan
işlerden herhangi birini yapmış olmak, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Diplomaları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 ZONÇEB Zonguldak Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ENH Yapımı için İhale Açtı
kotra

Topkapı
sukayıpkaçaknükleer
pfifner

roadtunnel

eif