KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

 • BURADASINIZ
 • /
 • ANA SAYFA
 • /
 • KURUMSAL
 • /
 • KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

 

KVKK Aydınlatma Metni

 

Yatırımlar Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA  MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Yatırımlar Yayıncılık ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yatırımlar Yayıncılık ve Ticaret Limited  Şirketi (bundan böyle Şirket olarak anılacaktır) tarafından işbu metinde açıklanan amaçlarla işlenecek, muhafaza edilecek, üçüncü kişilere aktarılacaktır.

 

Veri Sorumlusu: 

Yatırımlar Yayıncılık ve Ticaret Limited  Şirketi

Uğur Mumcu’nun Sokağı 60/2 Çankaya / ANKARA

Telefon: +90 (312) 446 22 11   

Fax: +90 (312) 447 15 25

E-posta: info@yatirimlar.com

 

Şirketimiz Tarafından İşlenebilecek Olan Veri Kategorileri

 

 • Kimlik Verisi: Ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı üzerinde yer alan bilgiler (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı, fotoğraf, imza, makam bilgisi,  fotoğraf, imza, veren makam), fotoğraf,  imza
 • İletişim Verisi: Telefon numarası, e-posta adresi,  kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), ikametgah adresi
 • Müşteri İşlem Verisi: Banka hesap bilgileri, IBAN, banka kredi bilgileri, satın alınan ürün/hizmet, sözleşme, ödeme türü, fiş, fatura
 • Çerez/Cookie Verisi: Şirketimiz internet sayfasını ziyaretiniz esnasında kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi gibi istatistiki veriler
 • İşyeri Güvenlik Kamerası Kayıtları

 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve Hukuki Nedenler

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından Kanunlarda açıkça öngörülmesi, şirketimizin tarafınızla kurmuş olduğu hukuki ilişkinden kaynaklanabilecek olası ihtilaflar bakımından hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;

 • Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket-çalışan-müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, iletişim bilgilerinin güncellenmesi,     müşteri ve potansiyel müşteri kayıtlarının sistemde açılması ve takibi, tüm hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi, kayıt ve sonraki işlemlerin yürütülebilmesi,
 • Faturalandırma işlemleri de dahil mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Satış sonrası hizmetlerin yerine getirilebilmesi,
 • İlgili birimlerin tarafınızla iletişime geçebilmelerinin ve genel olarak müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi, ihtiyaçların belirlenebilmesi,
 • Şirketimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimizin hukuki ve fiili güvenliğinin sağlanabilmesi, stratejilerimizin belirlenebilmesi,
 • Hizmetlerimizin mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılabilmesi,
 • Hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, analizler yapılabilmesi, İşleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici Kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme gibi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve mevzuata uygun diğer gerekliliklerin yerine getirilebilmesi

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

İlgili maddeler gereğince, açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. Maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz

Kişisel veriler Şirketimizce; internet sitemiz ve e-posta iletişimimiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, sözleşmeler, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. kanallarla yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz; işlemiş olduğu Müşterilere ait kişisel verileri;

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi,  kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Şirketimizin tarafı olduğu ticari sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla;
 • Mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı kurum veya kuruluşlara
 • Bağlı ortaklıklarımıza
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında sorumlu olan diğer üçüncü kişilere

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

        Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin korunma, saklanma ve imha gibi sair hususlar Yatırımlar Yayıncılık ve Ticaret Limited  Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirlenen temel ilkeler kapsamına dahil olmakla birlikte;  müşterilerin kişisel verileri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kapsamında 10 yıl süre ile saklanacaktır.
Ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanız bulunması halinde pazarlama faaliyetleri kapsamında ad-soyad verisi ile telefon numarası verisi 50 yıl boyunca saklanacaktır.
Süre bitiminden sonra kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 

Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel veri işleyip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış̧ ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Veri Sorumlusu ve Temsilcisine Nasıl Ulaşırsınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi yukarıda da sayıldığı üzere, birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.
Bu hakların kullanımı sırasında söz konusu verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi (Veri Sorumlusu) Yatırımlar Yayıncılık ve Ticaret Limited  Şirketi’dir.


Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Yatırımlar Yayıncılık ve Ticaret Limited  Şirketi adresine yazılı olarak gönderebilir bilgi almak için Telefon: +90 (312) 446 22 11   - Fax: +90 (312) 447 15 25  numaralarından tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. İletişim kanallarından herhangi biriyle yazılı olarak iletmeniz halinde başvurularınız, Veri Sorumlusu tarafından incelenip, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Linkedin

Solvi

hakan plastik


nükleer

Su Kayıp Kaçak Fuarı
hydropower