Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi HRS 1. Aşama Karaköprü-Eyyübiye Hattı Kesin Proje Hazırlanması için Ön Yeterlik İlanı Yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi HRS 1. Aşama Karaköprü-Eyyübiye Hattı Kesin Proje Hazırlanması için Ön Yeterlik İlanı Yaptı

  • BURADASINIZ
  • /
  • ANA SAYFA
  • /
  • Etüt-Proje İhaleleri

Dergi: 1661       Kategori: Etüt-Proje İhaleleri       Yayınlanma Tarihi: 26/10/2023       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi HRS 1. Aşama Karaköprü-Eyyübiye Hattı Kesin Proje Hazırlanması için Ön Yeterlik İlanı Yaptı


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, "Şanlıurfa Hafif Raylı Sistemi 1. Aşama Karaköprü-Eyyübiye Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hazırlanmasına Ait Danışmanlık Hizmet Alımı" ihalesi ile ilgili ön yeterlik ilanını 26 Ekim 2023 tarihli Kamu İhale Kurumu (KİK) Bülteninde yayımladı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre, söz konusu ihalenin ön yeterlik son müracaat tarihi 13 Kasım 2023 saat 14.00 olarak ilan edildi.

Ön yeterlik dokümanı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde (Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi Konak Plaza 17/2 63100 Haliliye Şanlıurfa - Tel: 0414 318 51 00) görülebilir.  Başvuracak olanların dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

Yapılacak değerlendirme sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 6 aday teklif vermek üzere davet edilecek. İhale dokümanı davet mektubu ile gönderilecek.

Süresi 300 takvim günü olarak belirlenen iş kapsamında 15 kilometrelik hafif raylı sistem projesi hazırlanacak.

KİK: 2023/1125392 - Önceki Haber: 1648-31 Temmuz 2023

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

RAYLI SİSTEM HATTI PROJESİ HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Şanlıurfa Hafif Raylı Sistemi 1 Aşama Karaköprü-Eyyübiye Hattı Uygulamaya Esas Kesin Projeleri Hazırlanmasına Ait Danışmanlık Hizmet Alım İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2023/1125392
1-İdarenin
a) Adresi : Paşabağı Mah. Adalet Cad.Konak Plaza 17/2 63100 HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143185100 - 4143152224
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@sanliurfa.bel.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
15 km Hafif Raylı Sistem Projesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Şanlıurfa ili Merkez Karaköprü-Eyyübiye İlçeleri arası
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 300 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : Paşabağı Mah. Adalet Cad.Konak Plaza 17/2 63100 - HALİLİYE / ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 13.11.2023 14:00


4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 15.750.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 11.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 17.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Pozisyon Miktar Asgari Genel Deneyim (yıl) Asgari Benzer İş Deneyimi
İnşaat Mühendisi 1 10 5
Mimar 1 10 5
Elektrik/ Elektronik Mühendisi 1 10 5
Makine Mühendisi 1 10 5

 

b) Teknik Personel:

*1 adet PROJE MÜDÜRÜ (İnşaat Mühendisi / Mimar)  asgari 15 yıllık genel tecrübeye ve 10 yıllık benzer iş deneyimine sahip
*1 adet Tünel Uzmanı (İnşaat / Jeoloji / Maden Mühendisi) asgari 10 yıllık genel tecrübeye ve 5 yıllık benzer iş deneyimine sahip
*1 adet İNŞAAT MÜHENDİSİ asgari 10 yıllık genel tecrübeye ve 5 yıllık benzer iş deneyimine sahip
*1 adet MİMAR asgari 10 yıllık genel tecrübeye ve 5 yıllık benzer iş deneyimine sahip
*1 adet ELK. / ELO. MÜHENDİSİ asgari 10 yıllık genel tecrübeye ve 5 yıllık benzer iş deneyimine sahip
*1 adet MAKİNE MÜHENDİSİ asgari 10 yıllık genel tecrübeye ve 5 yıllık benzer iş deneyimine sahip
*1 adet JEOLOJİ MÜHENDİSİ asgari 10 yıllık genel tecrübeye ve 5 yıllık benzer iş deneyimine sahip
*1 adet HARİTA MÜHENDİSİ asgari 10 yıllık genel tecrübeye ve 5 yıllık benzer iş deneyimine sahip

Teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Raylı sistem yapılarına ait inşaat, mimari ve elektro-mekanik işlerinin tasarımını kapsayan kesin ve/veya uygulama projeleri hazırlanması hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 6 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Paşabağı Mah. Adalet Cad.Konak Plaza 17/2 63100 - HALİLİYE / ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:

Linkedin

Solvi

hakan plastik


nükleer

Su Kayıp Kaçak Fuarı
hydropower